Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 marca 2023
Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

17 Jezus odpowiedział Żydom: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». 18 Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. 19 W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. 20 Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. 21 Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. 22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. 24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. 25 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. 26 Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. 27 Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. 28 Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: 29 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia. 30 Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.

J 5, 17-30


Po uzdrowieniu paralityka, którego spotkaliśmy we wczorajszej liturgii, dzisiejsze Słowo proponuje nam długi fragment, który pomaga nam lepiej poznać Jezusa i zająć stanowisko w sprawie Jego dzieła. To, co natychmiast wybrzmiewa, to fundamentalna relacja między Jezusem a Ojcem. Rzeczywiście, Ojciec kocha Syna. Działanie Ojca jest takie samo jak działanie Syna, a działanie Syna jest działaniem Ojca. Jakie jest pragnienie Ojca? Ma dać nam życie. Myślmy o różnych sytuacjach życiowych, w których czujemy, że umieramy, czujemy porażkę, czujemy się rozczarowani i smutni. Myślmy o sytuacjach z naszego świata, w których życie jest zagrożone i dotknięte wirusem władzy, kariery, indywidualizmu. To właśnie tam Syn, Jezus, spełnia pragnienie Ojca, dając nam życie swoim działaniem. Syn daje nam życie przez swoje Słowo. Jeśli wprowadzimy Słowo w życie, będziemy żyli, będziemy mieli życie. „Wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą”. Jego Słowo jest Słowem życia, które wyrywa nas z sytuacji śmierci, które wyprowadza nas z grobów naszych zamknięć, w których jesteśmy zamknięci i ukryci. Słuchajmy Słowa jako Słowa Życia. Dziś to my możemy objawić światu drogę Życia. To nasze czyny mówią innym, w co wierzymy: Ojciec, który zawsze daje nam życie, jest zawsze po stronie życia.

Głos papieża Benedykta

„Powiedzenie «Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego», w Jego moc, w Jego sposób bycia Ojcem, jest zawsze aktem wiary, nawrócenia, przemiany naszych myśli, całej naszej miłości, całego naszego sposobu życia. Drodzy bracia i siostry, prośmy Pana, aby wspierał naszą wiarę, aby pomógł nam prawdziwie odnaleźć wiarę i dał nam siłę do głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz do dawania o Nim świadectwa w miłości do Boga i bliźniego. I niech Bóg sprawi, abyśmy przyjęli dar naszego synostwa, żyli w pełni realiami Credo, w ufnym zawierzeniu miłości Ojca i Jego miłosiernej wszechmocy, która jest prawdziwą wszechmocą i która zbawia.
(Audiencja generalna, 30 stycznia 2013 r.)

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki