Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_charyzmat_main
is singular
Charyzmat
Charyzmat

Tożsamość

Siostry są rodziną zakonną zrodzoną z wielkiego serca św. Jana Bosko i z wiernej kreatywności św. Marii Dominiki Mazzarello. Założyciel wybrał nazwę Córki Maryi Wspomożycielki, ponieważ rozumiał zgromadzenie jako żywy pomnik wdzięczności dla Maryi. W Kościele CMW są kobietami konsekrowanymi, które żyjąc we wspólnocie i przebywając pośród ludzi, przede wszystkim pośród dzieci i młodych, wyrażają mistyczną i prorocką miłość do Jezusa. Z przekonaniem, że Maryja Wspomożycielka zainspirowała Zgromadzenie, siostry próbują dzisiejszemu światu dać świadectwo wiary, nadziei, miłości, komunii z Chrystusem, aby być tak jak Ona, „wspomożycielkami”, szczególnie dla dziewcząt i chłopców. W prostocie i radości przeżywają misję wychowawczą i podtrzymują zapał misyjny zarówno za granicą jak i w kraju. To pomaga otwierać codzienność na szerokie, apostolskie horyzonty. 

Charyzmat wychowawczy

Siostry, kierując się charyzmatem Ks. Bosko ze specyficznymi rysami „ducha Mornese”, w swoim działaniu mają za cel integralny rozwój osoby, formację do wiary przez systematyczną katechezę, wychowanie do aktywnej postawy obywatelskiej, do wdzięczności i solidarności. Mówimy o projekcie, który harmonizuje działanie wychowawcze i ewangelizacyjne przez praktykowanie systemu prewencyjnego Ks. Bosko i Marii Mazzarello, dostosowywanego wiernie i uważnie do zmieniających się czasów i kontekstów. Specyficzny wymiar, na którym bazuje wychowawcza tradycja Zgromadzenia, to charyzmatyczne doświadczenie Marii Dominiki Mazzarello. Przez swoje radosne przylgnięcie do Bożych planów miała zamiar doprowadzić każdą dziewczynę do życiowego spotkania z Jezusem. Przesłanie wychowawcze Współzałożycielki jest budowane na trosce o osobę, na doprowadzeniu jej do odkrycia własnego powołania, aby mogła dać odpowiedzialny wkład w rodzinę, społeczeństwo i Kościół. Priorytetem jest wychowanie dziewcząt, które przejawia się na różne sposoby, w zależności od kontekstu. Czyni się to w ramach: formacji kulturowej i ewangelizacyjnej; wprowadzenia w świat pracy; promocji kobiety; wsparcia młodych dziewcząt, które na peryferiach wielkich miast łatwo stają się ofiarami prostytucji, handlu ludźmi, ukierunkowując je na walkę o własną godność i na wypracowanie kultury na bazie chrześcijańskiego humanizmu.

Aktualna sytuacja

Dzisiaj siostry są obecne w 96 krajach na pięciu kontynentach. Posłannictwo CMW uprzywilejowuje integralną edukację szczególnie dziewcząt i chłopców, którzy znajdują się w sytuacjach biedy i ryzyka nie tylko w krajach chrześcijańskich. W różnych kontekstach społeczno-kulturowych siostry starają się być obecnością ewangelizacyjną, która tworzy kulturę broniącą praw najbiedniejszych, sprawiedliwości i pokoju.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki