Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
19 października 2022

SŁOWO DNIA

39 A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 40 Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 41 Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» 42 Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? 43 Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. 44 Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 45 Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, 46 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. 47 Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. 48 Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.

Łk 12, 39-48


Piotr stara się unikać własnej odpowiedzialności. Tak jak on, i my czasem próbujemy to robić. Jak zawsze Jezus nawiązuje do rzeczy ostatecznych, do nadejścia Królestwa, aby skłonić uczniów do refleksji nad ich dzisiaj. Spróbujmy także i my. Zatrzymajmy się na chwilę; nie możemy zaprzeczyć, że my też mamy wobec kogoś lub czegoś jakieś zobowiązania. Pan już powierzył nam swój „dom”, społeczeństwo, naszego towarzysza, naszych przyjaciół, naszą rodzinę. Możemy tym wszystkim rozporządzać tak, jakbyśmy byli ich właścicielami, posługując się nimi, lub inaczej – będąc administratorami, służyć im. Pozostawanie administratorem oznacza zatem zachowanie wiary w misję i odpowiedzialność służby, która została ci powierzona (bo nie mogła być powierzona nikomu innemu!). Służba więc stała się drogą relacji z Bogiem-który-przychodzi z prawdą o nas samych.

Panie, spraw, abyśmy byli „szafarzami roztropnymi i godnymi zaufania”, świadomymi, że ponosimy za siebie wzajemną odpowiedzialność.

Głos trenera

„Nie zadawaj sobie pytania, co twoi koledzy z drużyny mogą dla ciebie zrobić. Zadaj sobie pytanie, co ty możesz zrobić dla swoich kolegów z drużyny.”

(Magic Johnson)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki