Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
19 listopada 2022
Sobota – 33. Tydzień zwykły – Rok C
SŁOWO DNIA

27 Wówczas podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go 28 w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał:
Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. 29 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. 30Wziął ją drugi, 31a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. 32W końcu umarła ta kobieta. 33Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». 34 Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 35 Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 36 Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 37 A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa „O krzaku”, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. 38 Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». 39 Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrześ powiedział», 40 bo już o nic nie śmieli Go pytać.

Łk 20, 27-40


Jezus ceni sobie prowokacyjne pytanie saduceuszy, aby skupić się na fundamentalnych kwestiach, które dotykają ich serc, naszych serc. W rzeczywistości Jezus wydaje się być mocno zainteresowany pytaniem o zmartwychwstanie, prawdopodobnie dlatego, że wyczuwa pytanie, które może nas prowokować każdego dnia: czy wiem, jak żyć zmartwychwstaniem?

Saduceusze stawiają je w obliczu śmierci siedmiu braci, po jednym w każdym dniu tygodnia, i widzą życie wdowy, które może być życiem każdego z nas, tylko w logice śmierci. Natomiast życie wieczne, które otrzymujemy w darze, gdy pozwalamy wejść w nas Jego zmartwychwstaniu, nie jest już życiem naznaczonym posiadaniem i śmiercią. Życie wieczne jest rzeczywistością daru, dawania, a nie brania, posiadania czy wykorzystywania.

Swoim życiem i swoją historią Jezus proponuje nam życie według logiki zmartwychwstałych, i to od DZIŚ liczy się tylko umiejętność całkowitego oddania siebie w relacji, przegrywania z drugą/im, zaczynając  każdego dnia tygodnia.

Głos Papieża Franciszka

Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary i nadziei chrześcijańskiej! Gdyby nie było odniesienia do nieba i życia wiecznego, chrześcijaństwo zostałoby zredukowane do etyki, filozofii życia. Natomiast przesłanie wiary chrześcijańskiej pochodzi z nieba, jest objawione przez Boga i wykracza poza ten świat.

Wiara w zmartwychwstanie jest niezbędna, aby każdy nasz akt miłości chrześcijańskiej nie był ulotny i nie był celem sam w sobie, ale stał się ziarnem, które ma zakwitnąć w ogrodzie Bożym i wydać owoce życia wiecznego.

(Komentarz Papieża Franciszka z 6 listopada 2016 r.)

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki