Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Eucharystia

Konstytucja Lumen Gentium przypomina, iż Eucharystia jest „źródłem i szczytem całego życia chrześciajńskiego”. Z niej wypływa życie Kościoła i tam znajduje swoją pełnię. Kościół katolicki wyraźnie głosi, że w Eucharystii przyjmujemy prawdziwe Ciało i Krew Jezusa. Tak też wierzyli pierwsi chrześcijanie, którzy spotykali się po domach na łamaniu chleba, o czym świadczy przekaz Dziejów Apostolskich (Dz 2,46). Wiara w realną obecność Jezusa w Eucharystii ma swoje głębokie korzenie biblijne. Opisy ustanowienia Eucharystii zawarte są w Ewangeliach synoptycznych (Mk 14,22-25; Łk 22,19-20; Mt 26,26-29), jaki i w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 11,23-25). Natomiast w Ewangelii Janowej można odnaleźć tzw. mowę eucharystyczną, w której Jezus w J 6,35 mówi o sobie, że jest „chlebem życia” (ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς). Jego Ciało jest „prawdziwym pokarmem” (ἀληθής ἐστιν βρῶσις), a Krew „prawdziwym napojem” (ἀληθής ἐστιν πόσις) (J 6,55).

Prezentujemy pracę s. Doroty Chwiły FMA, doktorantki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Sekcji Nauk Biblijnych.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki