Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Dać pierwszeństwo komunikacji

ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI

założone przez świętego Jana Bosko
i przez świętą Marię Dominikę Mazzarello


Okólnik nr 1013

Najdroższe Siostry,

mam wielką radość i zaszczyt zaprezentować, po raz pierwszy, Wiązankę Księdza Generała na rok 2022:

«Czyńcie wszystko z miłości, nic na siłę»

(św. Franciszek Salezy)

Matka Mazzarello także odnajduje się na tej samej linii: «Czyńcie z wolnością to wszystko, czego wymaga miłość» (L 35,3) i na pierwszym miejscu stawia tę samą zasadę: wolność miłości, która się daje, odnawia i jest zawsze twórcza.

Jestem wdzięczna księdzu Ángelowi Fernándezowi Artime za bogactwo treści, które pomagają nam zgłębiać duchowość świętego Franciszka Salezego z okazji IV stulecia od jego śmierci.

Święty biskup Genewy stał się inspiracją dla duchowości salezjańskiej i wzorem pasterza, w który wpatrywał się ksiądz Bosko od samego początku swego dzieła, ze względu na jego umiejętność wzbudzania sympatii, ogromną aktywność apostolską i pragnienie, by wszyscy mogli poznać i spotkać Boga miłosierdzia i przebaczenia. I rzeczywiście, dokąd święty Franciszek Salezy nie mógł dotrzeć z ewangelizacją, tam docierał z wyrozumiałą, cierpliwą inteligencją i z łagodnością miłości, i zdołał doprowadzić do nawrócenia także niekatolików.

Ksiądz Bosko wybrał go jako patrona i wzór życia od chwili święceń kapłańskich, a później od założenia pierwszego oratorium i samego Zgromadzenia salezjańskiego, ponieważ misja wśród młodzieży wymagała “wielkiego spokoju i łagodności”.

W Wiązance została nam zaproponowana pewna droga refleksji, pomocna w tym, by w sposób bardziej świadomy przyjąć duchowość świętego Franciszka Salezego, uznając ją za fundament wychowawczego stylu księdza Bosko i salezjańskiej duchowości młodzieżowej.

Ksiądz Generał przypomina, że najbardziej rewolucyjną propozycją świętego Franciszka Salezego było skierowanie do zwyczajnych chrześcijan zaproszenia do świętości, która zakłada przeżywanie codzienności w całej pełni, spokojną syntezę pomiędzy działaniem i kontemplacją, dowartościowanie tego, co jest właściwe naturze ludzkiej, stworzonej przez Boga, a więc co nas zbliża do Niego, umożliwiając relację synowską i świętość dostępną dla wszystkich. Dlatego też każda z grup Rodziny Salezjańskiej może żyć tym powołaniem do świętości, przekładając ją na swoją misję w jej oryginalnych i specyficznych przejawach.

Jego humanizm z priorytetu miłości Boga i bliźniego czynił najlepszą drogą do budowania dialogu ze wszystkimi, do przeżywania przyjaźni jako ważnego wymiaru osobistego towarzyszenia. Ksiądz Bosko to zrozumiał i przełożył na syntezę Wychowanie jest sprawą serca. Trzeba więc, by ludzie młodzi nie tylko byli kochani, ale by wiedzieli, że są kochani. Tutaj ma swój początek skuteczność dzieła wychowawczego i jeśli nie dotrze się do serca, praca będzie trudem, a jej efekt niepewny.

Święty Biskup jest również mistrzem w uczeniu nas zaufania do Opatrzności, którą karmił wytrwałym ćwiczeniem w umiejętności odczytywania znaków obecności Pana w wydarzeniach i w codziennych okolicznościach, aż po całkowite powierzenie się w Jego dłonie i przyjmowanie wszystkiego ze “świętą obojętnością”.

To właśnie zaufanie jest u podstaw salezjańskiego systemu wychowawczego, opierającego się na miłości, która we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko znosi, ponieważ wie, że życie ludzi młodych jest przede wszystkim w rękach Jezusa Chrystusa, który nie złamał trzciny nadłamanej ani nie zgasił tlącego się płomyka (por. Mt 12,20). Matka Mazzarello wyrażała to w poleceniach: Względem dziewcząt nieskończona cierpliwość i łagodność bez miary (L 27,11). Tym właśnie jest ufność w sercu człowieka, otwartym na działanie Boga i przeznaczonym na zawsze do pełni życia.

W Wiązance znajdziemy ponadto zaproszenie do życia duchowością eucharystyczną, która była pokarmem misyjnej pasji świętego Franciszka Salezego, przyzwyczajonego do szukania dusz pod wpływem ognia da mihi animas caetera tolle, tego ideału, który podtrzymuje i ożywia pasję wychowawczą i ewangelizacyjną księdza Bosko. On także odkrył w Eucharystii i w obecności Maryi codzienną siłę do realizacji misji wychowawczej i do przekształcenia jej w drogę młodzieńczej świętości.

Ksiądz Generał podkreśla również pewien ciekawy aspekt, ukazując kolejną specyficzną syntonię pomiędzy świętym Franciszkiem Salezym a księdzem Bosko: sztukę komunikacji, dzięki której potrafi tkać owocne relacje zarówno z tymi, którzy są szczególnie zdolni i bardziej wykształceni, jak i z tymi, którzy nie mają narzędzi czy możliwości, by się wyrazić.

Podczas XXIV KG zobowiązałyśmy się przyjąć mądrze epokę cyfrową jako znak czasów, jako znaczącą możliwość dla edukacji i ewangelizacji. Chcemy, jako wspólnota wychowawcza, dać pierwszeństwo formacji do komunikacji, by przebywać w przestrzeni cyfrowej w sposób świadomy i odpowiedzialny, znać mechanizmy kultury cyfrowej i rozwijać mentalność krytyczną i kreatywną.

Kolejnym, typowo salezjańskim wymiarem, jest radość. Święty Franciszek Salezy zaprasza nas, by rozbudzić na nowo w sercu i w naszych domach ducha radości i łagodności, by rozradować się, czyniąc dobro z pogodą ducha. Takie samo polecenie, wyrażone w innych sposób, skierował do uczestniczek Kapituły Papież Franciszek. Zachęcił nas, podczas swoich odwiedzin, do uważnego słuchania rzeczywistości, do zauważania potrzeb, szczególnie kiedy brak “wina”, to znaczy radości miłości, i do mówienia o nich Chrystusowi, nie poprzez słowa, ale przez służbę, poprzez bliskość, ze współczuciem i łagodnością.

Podkreśliłam tylko niektóre elementy, dzieląc się tym z wami, pozostawiając każdej z was i wspólnotom wychowawczym zadanie pogłębienia treści Wiązanki, tak by dostrzec jej aktualność i owocność na progu nowego roku. W ten sposób włączymy się w drogę, którą podąża Rodzina Salezjańska w IV stuleciu od śmierci świętego Franciszka Salezego, pragnąc podarować Kościołowi piękną i pożyteczną propozycję formacyjną w tym szczególnym momencie historii.

Przypominając sobie te elementy naszej salezjańskiej duchowości, przybliżamy się coraz bardziej do 150-lecia od powstania Zgromadzenia i powierzamy się Maryi, by pomogła nam być kobietami potrafiącymi wnieść “nowe wino” nadziei w naszą epokę naznaczoną licznymi cierpieniami i trudem, ale pobłogosławionej przez czułą Opatrzność Ojca.

Pragnę w imieniu nas wszystkich jeszcze raz podziękować Księdzu Generałowi za daną nam okazję, by jako Rodzina Salezjańska zmierzyć się z tym, co było inspiracją naszych początków.

Życzę Wam, Braciom Salezjanom, różnym grupom Rodziny Salezjańskiej, wspólnotom wychowawczym, spokojnego i świętego roku 2022.

Rzym, 1 stycznia 2022 r.

Kochająca Matka
Siostra Chiara Cazzuola

Przekład z języka włoskiego własny

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki