Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Środa, 30 marca 2022 – IV tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

17 Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». 18 Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

19 W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. 20 Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. 21 Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. 22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. 24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. 25 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.

J 5, 17-25


Dziś Ewangelia mówi nam o odpowiedzi, jakiej Jezus udzielił niektórym Żydom, którzy skarżyli się, że uzdrowił paralityka w dzień szabatu. Jezus wykorzystuje tę krytykę, aby zamanifestować swój stan jako Syna Bożego, a zatem jako Pana szabatu.

„Mój Ojciec działa także teraz i Ja też działam”.

Tak, Ojciec i Jezus działają także „tu i teraz”, we mnie, w tobie, wokół nas. Niestety, wiele razy pojawia się w nas duchowa ślepota, która zaciemnia światło wiary i uniemożliwia dostrzeżenie obecności Boga w naszym życiu! Pociągnięci rzeczami do zrobienia, naszym egoizmem, powierzchownością i nieokiełznanym pośpiechem, nie rozwijamy w sobie zdolności widzenia działania Boga w życiu codziennym.

Twórcze dzieło Boga Ojca nigdy się nie kończy. Bóg nieustannie działa, Jezus współpracuje z Ojcem w dziele stworzenia, a Duch oświetla to stwórcze działanie.

W świecie rozdartym wojną, w którym zło wydaje się zawsze dominować, trudno jest uchwycić działanie Boga, ale i dzisiaj otacza nas to nieustanne działanie Boga: gesty solidarności, przyjęcia, bezinteresownej miłości.

Panie, przezwycięż moją ślepotę i daj mi spojrzenie zdolne widzieć i dziękować za Twoje odkupieńcze działanie w moim życiu.

Głos reżysera

„Czym jest Bóg?” pyta dziecko.
Matka trzyma go w ramionach i pyta: „Co czujesz?”.
„Kocham cię” – odpowiada dziecko.
„Oto, Bóg jest właśnie tym”.

(Krzysztof Kieślowski)

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki