Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
21 kwietnia 2022 – CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

SŁOWO DNIA

44 Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». 45 Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, 46 i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, 47 w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 48 Wy jesteście świadkami tego.

Łk 24, 44-48


Jezus powtarza słowa wypowiedziane, gdy był z nimi, a teraz jest w nich, jest w nas z darem Ducha. To właśnie ta obecność otwiera umysły uczniów na Pismo Święte. Zmartwychwstały Jezus wyjaśnia i rozwiązuje trud rozumienia Pisma i zrozumienia, że całe Pismo Święte jest wyjaśnieniem śmierci i zmartwychwstania Pana, centrum objawienia i przepowiadania. Głoszenie odbywa się w imieniu Jezusa: uczeń użycza swoich ust Temu, Który jest obecny, żywy i działający w Słowie, i głosi je wszystkim, aby nikt nie był wykluczony z Miłości Ojca. Idziemy tak, jak On szedł, kontynuując i mówiąc to, co On jako pierwszy zaczął robić
i nauczać: jesteśmy Jego świadkami!

Zmartwychwstały uobecnia się w swoich uczniach i we wszystkich ludziach! O Chryste Zmartwychwstały, naucz nas być Twoimi świadkami! O Chryste Zmartwychwstały, daj nam swój pokój!

Głos Papieża Franciszka

„Relacja między Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących i Pismem Świętym jest niezwykle ważna dla naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, nie można dogłębnie zrozumieć Pisma Świętego, ale jest również odwrotnie: bez Pisma Świętego misja Jezusa i Jego Kościoła w świecie pozostają nieczytelne. Św. Hieronim mógł słusznie napisać: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (w Iz ., Prolog: PL 24,17 ) [ …] Chrystus jest pierwszym egzegetą! Starożytne Pisma nie tylko przewidywały to, czego On miał dokonać, ale Sam chciał być wierny temu Słowu, aby ukazać jedyną historię zbawienia, która znajduje swoje wypełnienie w Chrystusie”.

(por. LIST APOSTOLSKI „APERUIT ILLIS”)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki